مجموعه ملی و مردم شناسی موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان در تهران

Type کتاب
Title مجموعه ملی و مردم شناسی موزه اسقف اعظم آرداک مانوکیان در تهران
Project Author رافی کورتوشیان
Brief Information این کتاب تقدیم می گردد به مرحوم دکتر آرمن حق نظریان
بنیانگذار و مسئول بنیاد مطالعات معماری ارمنیان به مناسبت هشتادمین سال تولد ایشان )تهران 1941 م – آخن 2009 م
Language Also available in Armenian