ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Առաքել Դաւրիժեցի, Գիրք Պատմութեանց, Երևան, 1990:

«Արձագանք», 1886, № 21:

Բարխուտարեանց Մ., Արցախ, Բագու, 1895:

Գասպարյան Մ., ՀՍՍՀ հին կամուրջները, «Բանբեր Երևանի Համալսարանի», 1987, № 2:

Գրիգորյան Բ., Բրաջուր, «Գարդմանք», 1996, № 1:

Դիվան հայ վիմագրության, պր. V, Երևան, 1982:

Եղ. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարան (ԳԱԹ), Ս. Քամալյանի ֆ., տետր № 1, VI-11:

Թօփճեան Յ. Յակոբ, Ցուցակ ժողովածուաց Դադեան Խաչիկ վարդապետի, մասն Բ, Վաղարշապատ, 1900:

Լեո, Իմ հիշատակարանը, ԵԺ, հ. 8:

Կարապետյան Ս., Հայ մշակույթի հուշարձանները Խորհրդային Ադրբեջանին բռնակցված շրջաններում, Երևան, 1999:

Կարապետյան Ս., Հյուսիսային Արցախ, Բեյրութ, 2004:

Հակոբյան Հովհ., Ուղեգրություններ, Զ, Երևան, 1934:

Հայաստանի Ազգային Դիվան (ՀԱԴ), ֆ. 57, ց. 1, գ. 3:

Հայկունի, Ուղեգնացական ակնարկներ, «Մեղու Հայաստանի», 1885, № 66:

Հարությունյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներն ու կամուրջները, Երևան, 1960:

Ղահրամանյան Կ., Օջախի գիրք. Նշխարներ, Երևան, 2002:

Մկրտչյան Շ., Լեռնային Ղարաբաղի պատմաճարտարապետական հուշարձանները, Երևան, 1985:

«Մշակ», 1902, № 161: 1913, № 123:

«Նոր-Դար», 1884, № 121: 1887, № 113; 127: 1893, № 47:

Շահինյան Ա. Ն., Հայաստանի միջնադարյան կոթողային հուշարձանները, Երևան, 1984:

Ստեփանոս Օրբելյան, Սյունիքի պատմություն, Երևան, 1986:

Ստորագրութիւն Կաթուղիկէ Էջմիածնի և հինգ գաւառացն Արարատայ, աշխատասիրութեամբ Յովհաննու եպիսկոպոսի Շահխաթունեանց Շահրիարցւոյ միաբանի սրբոյ Էջմիածնի, Բ, Ս. Էջմիածին, 1842:

Ջալալեանց Ս., Ճանապարհորդութիւն ի Մեծն Հայաստան, մասն Ա, Տփղիս, 1842:

Սմբատ Մ., Հնութիւններ Գետաբէկի շրջակայքում, «Նոր-Դար», 1893, № 36:

Տէր-Գասպարեանց Ա., Ճանապարհորդութիւն դէպի Ղափան, «Մեղու Հայաստանի», 1885, № 101:

Րաֆֆի, Երկու ամիս Աղուանից եւ Սիւենաց աշխարհներում, «Լումայ», 1896, գիրք Բ, յունիս:

“Акты собранные Кавказскою археографическою коммиссиею”, том XI, Тифлис, 1888.

Джафарзаде И., Историко-археологический очерк Старой Гянджи, Баку, 1949.

”Известия АН Аз. ССР”, 1946, № 5.

Иксъ, Губернский город Елисаветополь, “Кавказ”, 1880, № 243.

“Кавказ”, 1870, № 76.

Карапетян С., Памятники армянской культуры в зоне Нагорного Карабаха, Ереван, 2000.

Мамедзаде К., Строительное искусство Азербайджана, Баку, 1983.

Сегалъ И., Елисаветопольская губерния. Впечатления и воспоминания, “Кавказский вестник”, Тифлис, 1902, № 5.

Усейнов М., Бретаницский Л., Саламзаде А., История архитектуры Азербайджана, Москва, 1963.

Щеблыкин И., Памятники Азербайджанского зодчества эпохи Низами, Баку, 1943.

Щусев П., Мосты и их архитектура, Москва, 1953.

Karapetian, S. Armenian Cultural Monuments in the Region of Karabakh. Yerevan, 2001.

Karapetian, S. Northern Artsakh. Yerevan, 2007.