ԱՐՑԱԽԻ ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԸ

Հին Գանձակի Միջին կամուրջ

Գտնվում է Հյուսիսային Արցախի Գանձակ քաղաքի հյուսիսային կողմում` Հին Գանձակ քաղաքատեղիի տարածքում` համանուն գետի վրա` Վերին կամրջից 240 մ գետի հոսանքով ցած: Ուսումնասիրվել է 1939-1940 թթ. Հին Գանձակում իրականացված հնագիտական հետազոտությունների ժամանակ: Կառուցված է եղել կոփածո քարից: Աջափնյա խելի մնացորդին կից պահպանվել է նաև կամուրջը պաշտպանող աշտարակը __11. Джафарзаде И., Историко-археологический очерк Старой Гянджи, Баку, 1949, с. 48.: Կառուցման հավանական ժամանակը` ԺԲ-ԺԳ դարեր: